【XS编写模板】lua脚本

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松入学书院。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x


function split(szFullString, szSeparator)
local nFindStartIndex = 1
local nSplitIndex = 1
local nSplitArray = {} while true do
local
nFindLastIndex = string.find(szFullString, szSeparator, nFindStartIndex)
if not nFindLastIndex then
nSplitArray[nSplitIndex] = string.sub(szFullString, nFindStartIndex, string.len(szFullString))
break end
nSplitArray[nSplitIndex] = string.sub(szFullString, nFindStartIndex, nFindLastIndex - 1)
nFindStartIndex = nFindLastIndex + string.len(szSeparator)
nSplitIndex = nSplitIndex + 1 end return
nSplitArray end function
xgxc(szpy, qmxg) for x = 1, #(qmxg) do
xgpy = szpy + qmxg[x]["offset"] xglx = qmxg[x]["type"]
xgsz = qmxg[x]["value"]
gg.setValues({[1] = {address = xgpy, flags = xglx, value = xgsz}})
xgsl = xgsl + 1 end end function
xqmnb(qmnb)
gg.clearResults()
gg.setRanges(qmnb[1]["memory"])
gg.searchNumber(qmnb[3]["value"], qmnb[3]["type"])
if gg.getResultCount() == 0 then
gg.toast(qmnb[2]["name"] .. "开启失败")
else
gg.refineNumber(qmnb[3]["value"], qmnb[3]["type"])
gg.refineNumber(qmnb[3]["value"], qmnb[3]["type"])
gg.refineNumber(qmnb[3]["value"], qmnb[3]["type"])
if gg.getResultCount() == 0 then
gg.toast(qmnb[2]["name"] .. "开启失败")
else
sl = gg.getResults(999999)
sz = gg.getResultCount()
xgsl = 0 if sz > 999999 then
sz = 999999 end for i = 1, sz do
pdsz = true for v = 4, #(qmnb) do if
pdsz == true then
pysz = {} pysz[1] = {} pysz[1].address = sl.address + qmnb[v]["offset"]
pysz[1].flags = qmnb[v]["type"]
szpy = gg.getValues(pysz)
pdpd = qmnb[v]["lv"] .. ";" .. szpy[1].value szpd = split(pdpd, ";")
tzszpd = szpd[1]
pyszpd = szpd[2]
if tzszpd == pyszpd then
pdjg = true pdsz = true else
pdjg = false pdsz = false end end end
if pdjg == true then
szpy = sl.address xgxc(szpy, qmxg)
xgjg = true end end
if xgjg == true then
gg.toast(qmnb[2]["name"] .. "开启成功,共修改" .. xgsl .. "条数据")
else
gg.toast(qmnb[2]["name"] .. "开启失败")
end
end
end
end

-----------------------------------------------------------------------------------------

function Main()
  SN = gg.multiChoice({
  "马赛克",
  "透视",
  "绿色",
  "防闪",
  "红色",
  "马赛克修复",
  "透视修复",
  "蓝色",
  "退出脚本"
}, nil, "这里可以填写你的QQ")
  if SN == nil then
  else
  if SN[1] == true then
    a()
  end
  if SN[2] == true then
   b()
  end
  if SN[3] == true then
   c()
  end
  if SN[4] == true then
   d()
  end
  if SN[5] == true then
   e()
  end
  if SN[6] == true then
   f()
  end
  if SN[7] == true then
   g()
  end
  if SN[8] == true then
   h()
  end
  if SN[9] == true then
   Exit()
  end
end
  XGCK = -1
end


function a()
gg.clearResults()
gg.setRanges(gg.REGION_BAD)
gg.searchNumber("-5.5695588e-40", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
gg.searchNumber("-5.5695588e-40", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
gg.getResults(5)
gg.editAll("5444", gg.TYPE_FLOAT)
gg.toast("马赛克开启成功")
end
function b()
  gg.clearResults()
  gg.setRanges(gg.REGION_BAD)
gg.searchNumber("-2.7610737e-39", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
  gg.searchNumber("-2.7610737e-39", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
  gg.getResults(5)
  gg.editAll("5444", gg.TYPE_FLOAT)
gg.toast("透视开启成功")
end


function c()
qmnb = {
{["memory"] = 262207},
{["name"] = "读档使用"},
{["value"] = 201244, ["type"] = 4},
{["lv"] = 240204, ["offset"] = 4, ["type"] = 4},
{["lv"] = 240202, ["offset"] = -24, ["type"] = 4},
}
qmxg = {
{["value"] = 480606, ["offset"] = -28, ["type"] = 4},
}
xqmnb(qmnb)
end


function d()
qmnb = {
{["memory"] = 262207},
{["name"] = "新档使用"},
{["value"] = 201244, ["type"] = 4},
{["lv"] = 240204, ["offset"] = 4, ["type"] = 4},
{["lv"] = 240202, ["offset"] = -20, ["type"] = 4},
}
qmxg = {
{["value"] = 480606, ["offset"] = -24, ["type"] = 4},
}
xqmnb(qmnb)
end


function e()
qmnb = {
{["memory"] = 131072},
{["name"] = "8200红色"},
{["value"] = 1080035341, ["type"] = 4},
{["lv"] = 851974, ["offset"] = 4, ["type"] = 4},
{["lv"] = 1661141005, ["offset"] = 8, ["type"] = 4},
{["lv"] = 8200, ["offset"] = 28, ["type"] = 4},
}
qmxg = {
{["value"] = 7, ["offset"] = 28, ["type"] = 4},
}
xqmnb(qmnb)
endfunction f()
  gg.clearResults()
  gg.setRanges(gg.REGION_BAD)
gg.searchNumber("5444", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
  gg.searchNumber("5444", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
  gg.getResults(1)
  gg.editAll("-5.5695588e-40", gg.TYPE_FLOAT)
gg.toast("马赛克修复")
endfunction g()
gg.clearResults()
gg.setRanges(gg.REGION_BAD)
gg.searchNumber("5444", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
gg.searchNumber("5444", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
gg.getResults(1)
gg.editAll("-2.7610737e-39", gg.TYPE_FLOAT)
gg.toast("透视修复")
endfunction h()
qmnb = {
{["memory"] = 131072},
{["name"] = "蓝色"},
{["value"] = 3.62951922417, ["type"] = 16},
{["lv"] = 1.1490647e-41, ["offset"] = 4, ["type"] = 16},
{["lv"] = 45259, ["offset"] = 8, ["type"] = 16},
}
qmxg = {
{["value"] = 6, ["offset"] = 8, ["type"] = 16},
}
xqmnb(qmnb)
endfunction Exit()
print("这里是退出脚本后的提示文字")
os.exit()
end
cs = "这里可以改成你的QQ"while true do
  if gg.isVisible(true) then
    XGCK = 1
    gg.setVisible(false)
  end
  gg.clearResults()
  if XGCK == 1 then
    Main()
  end
end


QQ截图20220917165902.png
1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为演示数据,如有侵权请邮件联系站长!
2. 本站主题作者QQ:XXXXXXX,唯一购买官网:https://addon.dismall.com/?@xmyc!
3. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!
回复

使用道具 举报

倾心打造属于玩家的游戏国度

联系客服 加入群聊